Grondverzet

Als grond moet uitgegraven of verplaatst worden

Indien het gaat om volumes groter dan 205 m³ onverdachte grond, of om om het even welk volume verdachte grond, dan is een technische studie nodig en een bodembeheerrapport. In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om een studie te maken over de ontvangende grond.

Grondverzet

Grondverzet heeft te maken met het uitgraven van bodem, los van het feit of deze ter plaatse wordt hergebruikt of zal getransporteerd worden naar elders (ander kadastraal perceel). Er is een technisch verslag nodig indien het gaat om > 250 m³ onverdachte grond of om (ongeacht het volume) verdachte grond.

Indien grond, afkomsting van een verontreinigd perceel, wordt gebruikt op een andere, onverdachte, locatie dan wordt dit beschouwd als een nieuwe bodemverontreiniging en geldt een zelfstandige saneringsplicht. Zonder dat de OVAM hiertoe aanmaant, moet de eigenaar of de exploitant van het perceel in dat geval de bodem dan saneren.

De grondverzetsregeling vermijdt deze potentiële verspreiding van bodemverontreiniging en beschermt de ontvanger of gebruiker tegen de aanvoer van verontreinigde grond.

Technisch verslag, studie ontvangende grond/groeve, bodembeheerrapport

Zowel een aannemer, de architect of de bouwheer kan de opdracht geven aan een erkend bodemsaneringsdeskundige om een technisch verslag op te stellen of om een studie te maken van de ontvangende grond/groeve.

Een technisch verslag omvat de resultaten van een voorstudie (administratief, historisch, beschrijving en volumeschatting grondwerken), de gevolgde onderzoeksstrategie, resultaten van terreinwerk en analyses, interpretatie en evaluatie en de rapportage.

Het rapport gaat digitaal naar een bodembeheerorganisatie voor registratie en conformiteitsevaluatie. Met het conform verklaard technisch verslag kan een voorlopig bodembeheerrapport worden aangevraagd (verificatie compattibiliteit uitgegraven en ontvangende bodem) met goedkeuring voor bestemming en transport waardoor de grondwerken kunnen starten en een definitief bodembeheerrapport kan aangevraagd worden.

Aanpak onderzoek

De onderzoeksstrategie (aantal en locatie stalen, samenstelling mengmonsters) is afhankelijk van de grootte en de aard van de zone waarbinnen de uitgraving wordt gepland. De te analyseren parameters liggen vast volgens de gewenste bestemming van de grond (als bodem of als bouwstof).