Milieu effect rapport

Milieu effect rapport

Milieueffectrapportage (m.e.r) is een juridisch-administratieve procedure waarbij de gevolgen op het milieu van een gepland project op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en geëvalueerd worden. Dit gebeurt vóór het project aanvangt en bepaalt of een milieueffectrapport (MER) al dan niet nodig is als informatief instrument bij de milieuvergunningsaanvraag.

Via het MER tracht men eventuele negatieve effecten op het milieu in een vroeg stadium van de besluitvorming te kennen om ze zoveel mogelijk te voorkomen via bijsturing van het project.

De mer-procedure is een lang verhaal dat bestaat uit 4 stappen: kennisgeving, richtlijnen, uitvoering en beoordeling. Een goedgekeurd MER maakt deel uit van de vergunningsaanvraag en is een openbaar document.Bij de kennisgeving wordt een team van deskundigen samengesteld, indien nodig ook voor de disciplines bodem en grondwater.

MER discipline bodem en grondwater

De disciplines bodem (geologie) en grondwater (hydrogeologie) zijn zgn. technische disciplines, d.w.z. dat resultaten (voorspelling en beoordeling van effecten) als basis kunnen gebruikt worden bij andere disciplines (vb. Fauna en Flora, Mens, Monumenten en Landschappen).

Het onderwerp van de discipline bodem is bodemverstoring, d.w.z.:

  • bodemverontreiniging: een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van de bodem (rechtstreeks en onrechtstreeks) doordat er milieugevaarlijke stoffen zoals zware metalen, organische stoffen en pesticiden door menselijke activiteiten in de bodem terechtkomen
  • bodemaantasting: het verlies van bodemkwaliteit als gevolg van onder meer bodemerosie, verlies van organisch materiaal en mineralen, verzilting, verdichting, wijziging in het microreliëf, profielafbraak, vermindering van de diversiteit van bodemfauna- en flora, bodemafdichting en de winning van oppervlaktedelfstoffen
  • verzuring: verstoring van de samenstelling van atmosfeer, water en bodem veroorzaakt door verzurende depositie (van zwavel- en stikstofhoudende verbindingen
  • vermesting: verhoogde aanrijking van bodem, oppervlaktewater, grondwater en lucht met de nutriënten stikstof, fosfor en kalium
  • verdroging: de verstoring van de waterinhoud- en cyclus van grondwaterlagen, waterlopenstelsel en bodem door menselijke beïnvloeding

     

In de discipline water wordt gekeken naar eventuele verstoringen in het watersysteem:

  • verstoring van de waterkwantiteit
  • verstoring van de waterkwaliteit

Zeker bij grotere projecten kan een gekalibreerd grondwatermodel bijdragen tot het vergelijken met historische omstandigheden en/of het voorspellen van effecten naar de toekomst.

Een MER steunt voor een belangrijk deel op beschikbare informatie. Indien deze niet voldoende blijkt om alle aspecten die belangrijk zijn voor bodem of grondwater te bestuderen, kan bijkomend terreinwerk voorzien worden.

Het bundelen en samenvatten van alle data tot één coherent geheel met een beschrijving van de huidige situatie en het nagaan, afleiden, berekenen van effecten als gevolg van het geplande project vormt het grootste deel van het werk. Als technische discipline is het ook belangrijk dat de data en inzichten correct gebruikt kunnen worden door andere disciplines.

Bij eventuele vragen of bijkomende informatie, aarzel niet contact te nemen.