Overig onderzoek

Vrijblijvend

bodem- en grondwateronderzoek

Verkenning met of zonder staalname en analyse

Misschien hebt u vrijblijvend vragen over grond in uw bezit of grond die u eventueel wil aankopen of huren. U hebt twijfels in verband met de kwaliteit en/of er zijn redenen om hierover ongerust te zijn (geruchten, info van buren, verdachte materialen, ...). Mogelijk bent u ook alleen op zoek naar bevestiging dat uw grond geschikt is voor wat u ermee doet of waarvoor u deze wenst te gebruiken.

Het is altijd mogelijk om verkennend waarnemingen, staalnames en analyses uit te voeren, zoals:

  • bezoek ter plaatse met het oog op bijvoorbeeld afwatering, drainage, indicaties voor oneigenlijk gebruik, ophoging of afgraving, aanwezigheid bodemvreemde mateialen of  verontreiniging, ...
  • beperkte staalname van verdacht materiaal, grond of grondwater ter bepaling van de textuur (klei, silt, zand, grind, natuurlijk of niet, aangevoerd of ter plaatse), lithologie, analyse op metalen, olie, oplosmiddelen, basiskwaliteit, ...
  • ondiepe boring (tot boven of onder grondwatertafel) in functie van de grondwaterdiepte, het inrichten van een ondiepe controleput voor peilmetingen of staalname grondwater, afleiden van indicaties voor te verwachten natuurlijke grondwaterschommelingen (seizoenaal), enz.

Terreinwerk gebeurt volgens de codes van goede praktijk en eventuele analyses worden uitgevoerd door erkende labo's. Op die manier zijn de resultaten van een verkennend onderzoek achteraf - desgewenst - ook altijd bruikbaar in het kader van een officiële rapportage (vb. oriënterend, schadegeval, grondverzet). De wijze van rapporteren en de inhoud van het rapport is volgens de wensen van de opdrachtgever en gebeurt in overleg.

Indien een verkennend onderzoek toch niet diepgaand genoeg is, zijn er er wellicht nog andere mogelijkheden.

Second opinion, tegenexpertise

Bij vragen of twijfels bij de uitvoering van een grond(water)onderzoek (veldwerk, boringen, staalname, analyses) en zeker wanneer er vragen rijzen over interpretaties, conclusies of adviezen, dan kan het nuttig zijn om onafhankelijk en kritisch de resultaten tegen het licht te houden, niet met als hoofddoel om het gevoerde onderzoek onderuit te halen, maar wel om na te gaan of geen discrepantie is tussen data en besluiten, of interpretaties wel voldoende onderbouwd zijn en of er geen belangrijke zaken zijn gemist.

Met een geologische achtergrond is onze second opinion, tegenexpertise of onafhankelijk advies gefocust op de ondergrond en het grondwater.