Schadegevallen

Bij (vermoedelijke) schade als gevolg van lekken, morsingen, ...

Het is niet aangeraden om bij het vermoeden van een verontreiniging of bij het vaststellen van een lek of morsing te wachten met maatregelen en onderzoek van de opgetreden schade voor het milieu.

Zo snel mogelijk maatregelen nemen om verdere schade - en dus kosten - te vermijden is belangrijk. De opgetreden schade voor het milieu wordt best zo snel mogelijk bepaald via onderzoek.

Snel optreden is belangrijk

Bij een vermoeden van verontreiniging (geur, kleurverandering grond, ...)  of bij het plots optreden van een verontreiniging (vb. lekkende stookolietank, morsing) is het belangrijk zo snel mogelijk contact te nemen met een erkend bodemsaneringsdeskundige zodat het risico op verdere verspreiding en vervuiling wordt beperkt en onnodige kosten worden vermeden.

Deze zal bepalen of en eventueel welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Binnen de 14 dagen moet de schade ook gemeld zijn bij de bevoegde overheid (burgemeester gemeente waar het schadegeval zich voordoet of de OVAM indien de bron niet bekend is), o.m. met opgave van de maatregelen die reeds genomen zijn om verdere risico's te voorkomen.

Beperkte schade? Beperkt onderzoek!

Na melding gebeurt een uitspraak over de aanpak van het onderzoek en de maatregelen tot behandelen van de bodemverontreiniging.

De bodemsaneringsdeskundige bekijkt of de maatregelen die getroffen zijn, voldoende zijn. Hij/zij voert een beperkt of een beschrijvend onderzoek uit, naargelang de ernst van de verontreiniging. Dit omvat altijd ook staalname en analyse van de grond, eventueel van het grondwater.

Is met de eerste maatregelen de verontreiniging verwijderd, volstaat een beperkt bodemonderzoek. Bij twijfel wordt altijd contact genomen met de OVAM. Verregaande verontreiniging vraagt om beschrijvend bodemonderzoek, in overleg met de cel schadegevallen van de OVAM.