Over ons

OVER ONS

ACC Geology houdt zich bezig met onderzoek van onze ondergrond en het grondwater, o.m. in kader van het Bodemdecreet of in functie van milieueffectrapporten. Met een geologische achtergrond is elke vraag in verband met de wereld onder onze voeten interessant. Vanzelf wordt gekeken in 3D (ruimte) en gedacht in 4D (+ tijd). Optimale observatie en probleemanalyse vanuit meerdere perspectieven worden ervaren als de meest directe weg naar resultaten. Oplossingen zijn in de eerste plaats praktisch en pragmatisch.


De meeste opdrachten gebeuren in eigen beheer. Voor grotere projecten, boringen en analyses wordt samengewerkt met of beroep gedaan op derden.


Chris Cammaer behaalde volgende (relevante) diploma’s en getuigschriften:

 • Licentiaat Aard- en Delfstofkunde (KULeuven, 1985)
 • Groundwater modelling (KULeuven, 1997)
 • Groundwater Flow and transport modeling (ULiege, 2000)
 • Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen, ManaMa (UGent, 2016)
 • Regionale bodemkunde (KULeuven, 2017)
 • Draagkracht van de aarde (KULeuven, 2017)
 • Landschapsanalyse (KULeuven, 2017)
 • Expertisetechnieken voor gerechtsdeskundigen (UGent, 2020).

Volgende erkenningen staan op naam van Chris Cammaer:

 • Bodemsaneringsdeskundige type 1 (2005 - heden)
 • Erkend voor grondwatermodellering (2005 - heden)
 • MER-deskundige bodem (pedologie, geologie) (2005 - heden)
 • MER-deskundige water (hydrogeologie) (2005 - heden)
 • Aardkundige (archeologisch onderzoek) (2013 - heden)
 • EUROgeoloog (2007 - heden)
 • VCA leidinggevende (2012 - heden)
 • Gerechtsdeskundige (2020 – heden).

Missie

Vragen en problemen rond GROND en GRONDWATER aanpakken via GRONDIGE ANALYSE en STUDIE om te streven naar HELDERE ANTWOORDEN en EENVOUDIGE OPLOSSINGEN.

Observatie, feiten verzamelen, nadenken

Onze aarde is, met de grond onder onze voeten en het water dat zich oppervlakkig en ondergronds beweegt, zeer verscheiden en divers. Zo is ook elke vraag of probleem, zo is een zinvolle voorstudie afhankelijk van verkenning op terrein. De weg naar het beste inzicht, de juiste oplossing en goede adviezen is flexibel en gebruikt kennis en ervaring met een zekere creativiteit. Kijken, meten en nadenken is nuttig, noodzakelijk en staat haaks op een standaard benadering.


Geen standaard aanpak en -rapporten

Elk project vraagt een eigen logische weg om feiten te verzamelen, informatie te zoeken, metingen te doen en om alles te verwerken en te rapporteren. De beste inzichten gaan verloren in standaard formaten en regels. De duidelijkste communicatie rond besluiten en oplossingen past zelden in opgelegde lijsten met standaard formuleringen. Liever niet dus.

Helder, duidelijk, praktisch en nuttig

De opdrachtgever moet als eerste een goed zicht krijgen op het voorgestelde plan van aanpak. Hij/zij heeft recht op duidelijke antwoorden. Een mondeling verslag en het rapport zijn helder, met duidelijke figuren en kaarten, met besluiten en adviezen waar de rechtstreeks betrokken partijen (opdrachtgever, eigenaar, exploitant) mee aan de slag kunnen. 


Ambitie voor aarde, mens en milieu: horizontaal met ruimte tot uitdieping

Een verticaal gerichte ambitie (groei in kapitaal en personeel) is weg van aarde, mens en milieu … ACC Geology streeft naar diversiteit, een brede kennis en inzicht in alles wat te maken heeft met de ondergrond en het grondwater: globaal (en) dus horizontaal. Met een geografische focus op de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant is er tegelijk ruimte voor uitdieping.

Hoe/waar kunnen we helpen?

Met een geologische achtergrond is elk probleem rond bodem- en grondwater interessant ...

Bodemdecreet

 • Verkennend bodemonderzoek
 • Oriënterend bodemonderzoek
 • Gemotiveerde schrapping risicogrond
 • Schadegevallen
 • Technisch rapport grondverzet
 • Studie ontvangende grond
 • Studie ontvangende groeve
 • Grondstoffenverklaring.

Vlarem

 • Technisch rapport grondwaterwinning en  peilputten
 • Milieu effect rapport (bodem, grondwater)
 • Certificaat van natuurlijke herkomst (oppervlaktedelfstoffen)
 • Infiltratietesten (dubbele ringproef)
 • Nullozer statuut.

Ander

 • Ondersteuning archeologie
 • Waterkwetsbaarheid natuur
 • Ondersteuning landschap 
 • Gebruik mogelijkheden/beperkingen van bodem of grondwater
 • Gerechtelijke expertise
 • Second opinion i.v.m. lopende bodemonderzoeken of resultaten eerder onderzoek
 • Tegenexpertise bij geschil